Hoe verloopt de schoolloopbaan in GO! BS De Spreeuwen

De meeste van onze leerlingen starten hun schoolloopbaan in onze peuterklas (= instapklas).
Afhankelijk van hun geboortedatum gebeurt de instap zo dicht mogelijk nadat de kinderen 2,5 jaar geworden zijn.
Zo heb je verschillende instapmomenten gedurende het schooljaar: op 1 september, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, op 1 februari, na de krokusvakantie, na de Paasvakantie en tot slot na Hemelvaart.
De peuters die doorgaans geboren zijn in november en december starten onmiddellijk in de eerste kleuterklas op 1 september, omdat ze zo laat op het jaar geboren zijn. Zij slaan dus de peuter- of instapklas over.

Eénmaal uw kind is ingeschreven in onze Spreeuwenschool blijft deze inschrijving geldig gedurende de hele schoolloopbaan in de basisschool. Concreet hoeft u uw kind dus niet opnieuw in te schrijven bij de overgang van kleuterschool naar lagere school.

In de derde kleuterklas wordt in de tweede helft van het schooljaar een infomoment voorzien voor de ouders. Zij kunnen dan in de namiddag eerst een lesje volgen in de kleuterklas en nadien krijgen ze nog een uitgebreide voordracht en informatie betreffende schoolrijpheid. Bij de overgang naar het eerste leerjaar is dit immers ook een belangrijke factor, omdat dit het enige moment is waarbij ouders kunnen beslissen of hun kind de derde kleuterklas eventueel moet dubbelen. Uiteraard neemt de school hierin een adviserende rol op zich waarbij we steeds uitgaan van het totaalbeeld van elk kind en ons niet enkel baseren op de resultaten van het leerlingvolgsysteem.

Ook in het eerste leerjaar wordt er reeds in november een oudernamiddag georganiseerd. Net zoals in de derde kleuterklas wordt aan de ouders de gelegenheid geboden om eerst een uurtje mee te volgen in de klas om nadien ook verder geïnformeerd te worden betreffende de leerstof en aanpak in het eerste leerjaar. Alle schoolmaterialen die nodig zijn om de leerplandoelen en eindtermen te behalen worden tevens aangereikt door de school. De lijst met aangereikte materialen vindt u vervolgens terug in ons schoolreglement (op schoolwebsite: www.despreeuwen.be). Als ouder moet u dus eigenlijk alleen maar een boekentas en een brooddoos voorzien.

Bij aanvang van elk schooljaar zal elke klasleerkracht een infoavond inrichten voor de betrokken ouders van hun klas. Op die manier informeren zij u over wat u kan verwachten en hoe ze daarbij te werk gaan. Tevens is dit ook een ideaal kennismakingsmoment om zowel de leerkracht als andere ouders beter te leren kennen.

Wanneer uw kind in het zesde leerjaar belandt, worden gedurende dat schooljaar vele initiatieven genomen om de overstap en schoolkeuze voor een secundaire school mee te vergemakkelijken. Leerlingen worden in de klas geïnformeerd over de mogelijkheden en vullen via de computer een bevraging in, zodat ze reeds weten in welke richting ze kunnen zoeken. Daarnaast bezoeken onze leerlingen twee secundaire scholen van scholengroep 5. Dit is de groep waartoe ook onze Spreeuwenschool behoort. Deze keuze wordt enerzijds gemaakt door de klasleerkracht en anderzijds door de ouders. Op die manier maken ze alvast kennis met een secundaire school dewelke hun voorkeur geniet en kunnen ze ter plaatse enkele lesjes bijwonen.
Daarnaast draagt ook scholengroep 5 haar steentje bij door een infoavond in te richten voor al de ouders van onze laatstejaars waarbij alle secundaire scholen van onze groep aanwezig zijn.
Tot slot organiseert ook stad Mechelen in samenspraak met alle onderwijspartners jaarlijks de onderwijsbeurs waarbij niet alleen de Mechelse secundaire scholen aanwezig zijn, maar ook de scholen uit de randgemeenten.

We wensen onze leerlingen alvast een heel fijne schoolloopbaan in onze Spreeuwenschool toe!